ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ (John 18:20)

The estimated reading time for this post is 100 seconds

Title:  ¨Jesus Answered Him, “In Boldness I Have Spoken to the World.”

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> answered

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

παρρησίᾳ -> feminine, singular, dative noun -> in boldness

λελάληκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> have spoken

τῷ -> masculine, singular, dative article -> to the

κόσμῳ -> masculine, singular,dative noun -> world

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

πάντοτε -> temporal adverb -> always

ἐδίδαξα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> taught

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

συναγωγῇ -> feminine, singular, dative noun -> synagogue

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the

ἱερῷ -> neuter, singular, dative noun -> temple

ὅπου -> adverb of place -> where

πάντες -> masculine, plural, nominative adjective -> all

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

Ἰουδαῖοι -> masculine, plural, nominative, proper noun -> Jews

συνέρχονται -> third person, plural, present, middle, indicative verb -> assemble | gather together

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

κρυπτῷ -> neuter, singular, dative, verbal adjective -> secret

ἐλάλησα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I spoke

οὐδέν -> neuter, singular, accusative,, indefinite adjective -> nothing

The meaning of this verse is,

Jesus answered him, “In boldness I have spoken to the world.  I always taught in synagogue and in the temple, where all the Jews assemble.  And I spoke nothing in secret.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ (John 18:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation