Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς (John 6:26)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  Jesus Answered them and Said

The text is, ” Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε”.

“Ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “he answered”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ζητεῖτέ”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you seek”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“εἴδετε”:  second person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “you saw”.

“σημεῖα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “signs”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“ἐφάγετε”:  second person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “you ate”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“ἄρτων”:  masculine plural, genitive noun meaning “loaves”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐχορτάσθητε”:  second person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “were filled”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered them and said, “Truly, truly, I say to you, ‘You seek me, not because you saw signs, but you ate from the loaves and were filled.'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς (John 6:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation