ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε (John 10:25)

The estimated reading time for this post is 75 seconds

Title:  Jesus Answered them, “I Told You and You do not Believe.”

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ὁ”: masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἶπον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I told”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do believe”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the”.

“ἔργα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “works”.

“ἃ”:  neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ποιῶ”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “am doing”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“ὀνόματι”:  neuter, singular, dative noun meaning “name”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατρός”:  masculine, singular, genitive noun meaning “Father”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “of my”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “these”.

“μαρτυρεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “bear(s) witness”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“ἐμοῦ”  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered them, “I told you and you do not believe.  The works that I am doing in the name of my Father bear witness about me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε (John 10:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation