ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς· οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν (John 10:34)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  Jesus Answered Them, “Is it Not Having Been Written in Your Law”

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς· οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτοῖς”:  third person, masculine, personal, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“γεγραμμένον”:  perfect, passive, participial, neuter, singular, nominative verb meaning “having been written”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“νόμῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “Law”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἶπα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“θεοί”:  masculine, plural, nominative noun meaning “gods”.

“ἐστε”:  second person, plural, present, indicative verb meaning “you are”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered them, “Is it not having been written in your Law, that ‘I said, “You are gods”‘?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς· οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν (John 10:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation