ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἄρτι πιστεύετε (John 16:31)

The estimated reading time for this post is 24 seconds

Title:  Jesus Answered Them, “Now Do You Believe?”

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἄρτι πιστεύετε”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> answered

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> them

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἄρτι -> temporal adverb -> now

πιστεύετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do believe

The meaning of this verse is,

Jesus answered them, “Now do you believe?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἄρτι πιστεύετε (John 16:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation