Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 2:18)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  So the Jews Replied

The text is:

Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς

“Ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, active verb meaning “replied” or “answered”.

“οὖν”:  coordinating conjunction of inference meaning “so”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Jews”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπαν”:  third person, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “what”.

“σημεῖον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “sign”.

“δεικνύεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “do you show”.

“ἡμῖν”:  first person, personal, plural, dative pronoun meaning “to us”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“ποιεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you do”.

The meaning of this verse is, “So the Jews answered and said, ‘What sign do you show to us that you do these things?'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 2:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation