Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 2:18)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title -> So the Jews Replied

The text is, Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς

Ἀπεκρίθησαν -> third person, plural, aorist, active verb -> replied

οὖν -> coordinating conjunction of inference -> so

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

Ἰουδαῖοι -> masculine, plural, nominative noun -> Jews

καὶ -> coordinating conjunction -> and

εἶπαν -> third person, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

τί -> neuter, singular, accusative, interrogative pronoun -> what

σημεῖον -> neuter, singular, accusative noun -> sign

δεικνύεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> do you show

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> to us

ὅτι -> subordinating conjunction -> that

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ποιεῖς -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you do

The meaning of this verse is,

So the Jews answered and said, ‘What sign do you show to us that you do these things?’

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 2:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation