ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν (John 9:20)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  So the Parents Answered Them and Said

The text is, “ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν· οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη”.

“ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “answered”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“γονεῖς”:  masculine, plural, nominative noun meaning “parents”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “them”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οἴδαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “we know”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“τυφλὸς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “blind”.

“ἐγεννήθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “he was born”.

The meaning of this verse is,

So the parents answered them, and said, “We know that this is our son, and that he was born blind.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν (John 9:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation