ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος (John 7:46)

The estimated reading time for this post is 23 seconds

Title:  The Officers Answered, “A Man Never Spoke in this Way”

The text is, “ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος”.

“ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“ὑπηρέται”:  masculine, plural, nominative noun meaning “officers”.

“οὐδέποτε”:  temporal adverb meaning “never”.

“ἐλάλησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “spoke”.

“οὕτως”:  demonstrative adverb meaning “in this way”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a man”.

The meaning of this verse is,

The officers answered, “A man never spoke in this way.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος (John 7:46) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation