ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε (John 10:33)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  The Jews Answered Him, “It is Not Concerning Quality of Work We Stone You”

The text is, “ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν”.

“ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“καλοῦ”:  neuter, singular, genitive adjective meaning “the quality”.

“ἔργου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “of work”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“λιθάζομέν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “we do stone”.

“σε”:  second person, personal, singular, accusative pronoun meaning “you”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “concerning” or “about”.

“βλασφημίας”:  feminine, singular, genitive noun meaning “blasphemy”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a man”.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being”.

“ποιεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “make”.

“σεαυτὸν”:  second person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun meaning “yourself”.

“θεόν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “God”.

The meaning of this verse is,

The Jews answered him, “It is not concerning quality of work we stone you, but about blasphemy, and because you, being a man, make yourself God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε (John 10:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation