ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα (John 18:24)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  Then Annas Sent Him, Having Been Bound, to Caiaphas the High Priest

The text is, “ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα”.

ἀπέστειλεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> sent

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ὁ -> masculine, singular, nominative, article -> the NRIEH

Ἅννας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Annas

δεδεμένον -> perfect, passive, participial, masculine, singular, accusative verb -> having been bound

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

Καϊάφαν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Caiaphas

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

ἀρχιερέα -> masculine, singular, accusative noun -> high priest

The meaning of this verse is,

Then Annas sent him, having been bound, to Caiaphas the high priest.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα (John 18:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation