ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν (John 21:11)

The estimated reading time for this post is 87 seconds

Title:  So Simon Peter Went Aboard and Dragged the Net to the Land

The text is, “ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον”.

ἀνέβη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> went aboard

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

Σίμων -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Simon

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

 καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἵλκυσεν -> third person, singular, aorist, active, indicative vb -> dragged | hauled

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

δίκτυον -> neuter, singular, accusative noun -> net

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

γῆν -> feminine, singular, accusative noun -> land | shore

μεστὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> full

ἰχθύων -> masculine, plural, genitive noun -> of fish

μεγάλων -> masculine, plural, genitive adjective -> large

ἑκατὸν -> masculine, plural, genitive, cardinal adjective -> a hundred

πεντήκοντα -> masculine, plural, genitive, cardinal adjective ->fifty

τριῶν -> masculine, plural, genitive, cardinal adjective -> three

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τοσούτων -> masculine, plural, genitive pronoun -> so many

ὄντων -> present, participial, masculine, singular, genitive verb -> being

οὐκ -> negative particle -> not

ἐσχίσθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> was torn

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

δίκτυον -> neuter, singular, nominative noun -> net

The meaning of this verse is,

So Simon Peter went aboard and dragged the net to the land, full of large fish, a hundred fifty three, and being so many the net was not torn.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν (John 21:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation