ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν (John 5:25)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  Truly, truly, I say to You, that Comes the Hour and Now is

The text is, “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes”.

“ὥρα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “the hour”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὅτε”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“νεκροὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “dead”.

“ἀκούσουσιν”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “will hear”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“φωνῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “voice”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“υἱοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“ἀκούσαντες”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “hearing”.

“ζήσουσιν”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “will live”.

The meaning of this verse is,

Truly, truly, I say to you, that comes the hour and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and the hearing will live.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν (John 5:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation