Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει (John 14:12)

The estimated reading time for this post is 99 seconds

Title:  Truly, Truly, I Say to You, the Works that I Do, the One Believing in Me Also Will Do

The text is, “Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι

Ἀμὴν -> Hebraicized particle -> truly

ἀμὴν -> Hebraicized particle -> truly

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I say

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πιστεύων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one believing

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> in

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ἔργα -> neuter, plural, accusative noun -> works

ἃ -> neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ποιῶ  -> first person, singular, present, active, indicative verb -> do

κἀκεῖνος -> crasis of “καὶ” (coordinating conjunction) and “έκεῖνός (masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun) -> also

ποιήσει -> third person, plural, future, active, indicative verb -> they will do

καὶ -> coordinating conjunction -> and

μείζονα -> neuter, plural, accusative, comparative adjective -> greater

τούτων -> neuter, plural, genitive, demonstrative pronoun -> these

ποιήσει -> third person, plural, future, active, indicative verb -> they will do

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

πορεύομαι -> first person, singular, present, middle, indicative verb -> go

The meaning of this verse is,

Truly, truly, I say to you, the works that I do, the one believing in me also will do, and greater than these they will do, because I go to the Father.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει (John 14:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation