Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων (John 10:1)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  Truly, truly, I Say to You, “The One Not Entering by the Door into the Fold of the Sheep”

The text is, “Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλ’ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής”.

“Ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:   Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“εἰσερχόμενος”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “ones entering”.

“διὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “through” or “by”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“θύρας”:  feminine, singular, genitive noun meaning “door”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“αὐλὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “fold” or “place”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “of the”.

“προβάτων”:  neuter, plural, genitive noun meaning “sheep”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἀναβαίνων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “is entering”.

“ἀλλαχόθεν”:  adverb meaning “some other way”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “that one”.

“κλέπτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a thief”.

“ἐστὶν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“λῃστής”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a robber”.

The meaning of this verse is,

Truly, truly, I say to you, ‘The one not entering by the door into the fold of the sheep, but is entering by some other way, that one is a thief and a robber.'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων (John 10:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation