ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν (John 12:24)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  Truly, Truly, I Say to You, If the Kernel of the Wheat, Having Fallen into the Earth

The text is, “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“κόκκος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “kernel”, “grain”, or “seed”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“σίτου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “wheat”.

“πεσὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having fallen”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“γῆν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “earth” or “soil”.

“ἀποθάνῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should die”.

“αὐτὸς”:  third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “it”.

“μόνος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “alone”.

“μένει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “remains”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἀποθάνῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “it should die”.

“πολὺν”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “much”.

“καρπὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “fruit”.

“φέρει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it bears”.

The meaning of this verse is,

Truly, truly, I say to you, “If the kernel of the wheat, having fallen into the earth, should not die, it remains alone, but if it should die, it bears much fruit.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν (John 12:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation