ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ (John 14:31)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  But That the World Should Know that I Love the Father, and as the Father Commanded Me, So I Do

The text is, “ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ οὕτως ποιῶ ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν”.

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> that

γνῷ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should know

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> that

ἀγαπῶ -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I love

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

καὶ -> coordinating conjunction -> and

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> as

ἐνετείλατό -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> commanded

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατήρ -> masculine, singular, nominative article -> Father

οὕτως -> demonstrative adverb -> so

ποιῶ -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I do

ἐγείρεσθε -> second person, plural, present, passive, imperative verb -> rise

ἄγωμεν -> first person, plural, present, active, subjunctive verb -> we should go

ἐντεῦθεν -> adverb of place -> from here

The meaning of this verse is,

But that the world should know that I love the Father, and as the Father has commanded me, so I do. Rise.  We should go from here.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ (John 14:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation