ἀλλ’ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς (John 5:42)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  But I Know You, that the Love of God is Not in You

The text is: “ἀλλ’ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς”.

“ἀλλ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἔγνωκα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “I have known”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἀγάπην”:  feminine, singular, accusative noun meaning “love”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive verb meaning “of God”.

“οὐκ:  negative particle meaning “not”.

“ἔχετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you have”.

“ἐν”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“ἑαυτοῖς”:  second person, plural, dative, reflexive pronoun meaning “yourselves”.

The meaning of this verse is,

But I have known you, that you have not the love of God in yourselves.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλ’ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς (John 5:42) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation