ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε (John 16:4)

The estimated reading time for this post is 109 seconds

Title:  But I Have Said These Things To You So That, When Their Hour Should Come, You Must Remember

The text is, “ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην”.

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

λελάληκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have said

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

ὅταν -> subordinating temporal conjunction -> when

ἔλθῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should come

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

ὥρα -> feminine, singular, nominative noun -> hour

αὐτῶν -> third person, personal, neuter, plural, genitive pronoun -> their

μνημονεύητε -> second person, plural, present, active, subjunctive verb -> you must remember

αὐτῶν -> third person, personal, singular, neuter, plural, genitive pronoun -> them

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> told

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

Ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἐξ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ἀρχῆς -> feminine, singular, genitive noun -> the beginning

οὐκ -> negative particle -> not

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I did say

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> since | because

μεθ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> you

ἤμην -> first person, singular, imperfect, indicative verb -> was

The meaning of this verse is,

But I have said these things to you so that, when their hour should come, you must remember that I told them to you.  I did not say these things to you from the beginning, because I was with you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε (John 16:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation