ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν (John 10:5)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  But a Stranger They Will Not Follow

The text is, “ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν”.

“ἀλλοτρίῳ”:  masculine, singular, dative, demonstrative adjective meaning “stranger”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”; this emphasizes the negative character of the previous word.

“ἀκολουθήσουσιν”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “they will follow”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“φεύξονται”:  third person, plural, future, middle, indicative verb meaning “they will flee”.

“ἀπ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδασιν”:  third person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “they do know”.

“τῶν”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“ἀλλοτρίων”:  masculine, singular, genitive, demonstrative adjective meaning “stranger”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“φωνήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “voice”.

The meaning of this verse is,

But a stranger they will not follow, but they will flee from him, because they do not know the voice of the stranger.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν (John 10:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation