ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον (John 11:4)

The estimated reading time for this post is 80 seconds

Title:  But Having Heard, Jesus Said, “This Illness is Not to the Death”

The text is, “ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς”.

“ἀκούσας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having heard”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἶπεν”:  aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὕτη”:  feminine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀσθένεια”:  feminine, singular, nominative noun meaning “illness”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“θάνατον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “death”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ὑπὲρ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “for”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“δόξης”:  feminine, singular, genitive noun meaning “glory”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“δοξασθῇ”:  third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb meaning “should be glorified”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

“δι’”:  preposition taking the genitive for its object verb and meaning “through”.

“αὐτῆς”:  third person, personal, feminine, singular, genitive pronoun meaning “it”.

The meaning of this verse is,

But having heard, Jesus said, “This illness is not to the death, but for the glory of God, so that the Son of God should be glorified through it.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον (John 11:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation