Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης (John 6:22)

The estimated reading time for this post is 101 seconds

Title:  The Next Day the Crowd Remaining Beyond the Sea

The text is, “Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον”.

“Τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐπαύριον”:  temporal adverb meaning “following day”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “crowd”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἑστηκὼς”:  perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “remaining”.

“πέραν”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “across” or “beyond”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“θαλάσσης”:  feminine, singular, genitive noun meaning “sea”.

“εἶδον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “saw”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“πλοιάριον”:  neuter, singular, nominative noun meaning “small boat”.

“ἄλλο”:  neuter, singular, nominative, demonstrative adjective meaning “another”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “had been”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “only”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ἓν”:  neuter, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“συνεισῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “had gone in with”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθηταῖς”:  masculine, plural, dative noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“πλοῖον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “boat”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“μόνοι”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “only”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθηταὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ἀπῆλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “departed”.

The meaning of this verse is,

The following day the crowd remaining beyond the sea saw that another small boat had not been there, and that Jesus had not entered the boat in with his disciples, but that his disciples had departed alone.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης (John 6:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation