Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον (John 1:43.a)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

“Τῇ” is a feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐπαύριον” is a temporal adverb meaning “tomorrow” or “next day”.

“ἠθέλησεν” is a third person, singular, aorist, active, indicative meaning “decided”.

“ἐξελθεῖν” is an aorist, active, infinitive verb meaning “to go”.

“εἰς” is a preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὴν” is a feminine, singular, accusative article meaning “the”, but is not rendered into English here.

“Γαλιλαίαν” is a feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Galilee”.

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“εὑρίσκει” is a third person, singular, present, active, indicative verb meaning “finds”.

“Φίλιππον” is a third person, masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Philip”.

The sense of this clause is “the next day he decided to go to Galilee and finds  Philip.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον (John 1:43.a) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation