Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης (John 20:1)

The estimated reading time for this post is 87 seconds

Title:  Now on the First of the Week Mary Magdalene comes in the Darkness, Still Being Morning

The text is, “Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου”.

Τῇ -> feminine, singular, dative article -> on the

δὲ -> coordinating conjunction -> now

μιᾷ -> feminine, singular, dative, cardinal adjective -> first

τῶ -> neuter, plural, genitive article -> the

σαββάτων -> neuter, plural, genitive noun -> week

Μαρία -> feminine, singular, nominative, proper noun -> Mary

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

Μαγδαληνὴ -> feminine, singular, nominative, proper noun -> Magdalene

ἔρχεται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> comes

πρωῒ -> temporal adverb -> morning

σκοτίας -> feminine, singular, genitive noun -> darkness

ἔτι -> temporal adverb -> still | yet

οὔσης -> present, participial, feminine, singular, genitive verb -> being

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

μνημεῖον -> feminine, singular, accusative noun -> tomb

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

βλέπει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> saw

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

λίθον -> masculine, singular, accusative noun -> stone

ἠρμένον -> perfect, passive, participial, masculine, singular, accusative verb -> having been taken away

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> neuter, singular, accusative article -> the

μνημείου -> neuter, singular, accusative noun -> tomb

The meaning of this verse is,

Now on the first of the week, Mary Magdalene comes in the darkness, still being morning, and saw the stone having been taken away from the tomb.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης (John 20:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation