τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ (John 3:8)

The estimated reading time for this post is 73 seconds

Title:  The Spirit Blows Where He Wishes

The text is, “τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ’ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος”.

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the”.

“πνεῦμα”:  neuter, singular, nominative noun meaning Spirit”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“θέλει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it wishes”.

“πνεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “blows”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“φωνὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “voice” or “sound”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, neuter, singular, genitive pronoun meaning “of it”.

“ἀκούεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you hear” or “you heed”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἶδας”:  second person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “you do know”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “it comes”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ποῦ”:  interrogative article meaning “where”.

“ὑπάγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it goes”.

“οὕτως”:  demonstrative adverb meaning “so”.

“ἐστὶν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“πᾶς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “everyone”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “who”.

“γεγεννημένος”:  perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative meaning “was being born”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “out of” or “from”

“τοῦ “:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“πνεύματος”:  neuter, singular, genitive noun meaning “Spirit”.

The meaning of this verse is, “The Spirit blows where it wishes, and you heed the sound of it, but you do not know from where it comes and where it goes, so is everyone who was being born from the Spirit.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ (John 3:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation