τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς (John 3:6)

The estimated reading time for this post is 46 seconds

Title:  The Born of the Flesh One

The text is, “τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν”

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the”.

“γεγεννημένον”:  perfect, passive, participial, neuter, singular, nominative verb meaning “being born”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“σαρκὸς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “flesh”.

“σάρξ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “flesh”.

“ἐστιν”:  “third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the”.

“γεγεννημένον”:  perfect, passive, participial, neuter, singular, nominative verb meaning “being born”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“πνεύματος”:  neuter, singular, genitive noun meaning “Spirit”.

“πνεῦμά”:  neuter, singular, nominative noun meaning “Spirit”.

“ἐστιν”:  “third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,”The one being born from the flesh is flesh, and the one being born of the Spirit is Spirit.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς (John 3:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation