τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτὰ (John 10:27)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  My Sheep Hear My Voice, and I Know Them

The text is, “τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτὰ καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πρόβατα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “sheep”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐμὰ”:  neuter, singular, nominative, possessive adjective meaning “my”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“φωνῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “voice”.

“μου”:  first person,personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ἀκούουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “hear”.

“κἀγὼ”:    crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun), meaning “and I”.

“γινώσκω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I know”.

“αὐτὰ”:  third person, personal, neuter, plural, accusative pronoun meaning “them”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀκολουθοῦσίν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they follow”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτὰ (John 10:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation