Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.  Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν (John 19:16)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  So Then He Handed Him Over to Them so That He Might Be Crucified.  So They Took Jesus.

The text is, “Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.  Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν”.

Τότε -> temporal adverb -> then

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

παρέδωκεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he handed over

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

σταυρωθῇ -> third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> he might be crucified

Παρέλαβον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they took

οὖν ->coordinating inferential conjunction -> so

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

The meaning of this verse is,

So then he handed him over to them, so that he might be crucified.  So they took Jesus.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.  Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν (John 19:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation