τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν (John 11:14)

The estimated reading time for this post is 31 seconds

Title:  So, Therefore, Jesus Told Them, With Boldness, “Lazarus died”

The text is, “τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν”.

“τότε”:  temporal adverb meaning “then”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”, “therefore”, or “thus”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “told”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“παρρησίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “with boldness”.

“Λάζαρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Lazarus”.

“ἀπέθανεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “died”.

The meaning of this verse is,

So, therefore, Jesus told them, with boldness, “Lazarus died”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν (John 11:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation