τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς (John 20:2)

The estimated reading time for this post is 118 seconds

Title:  So She Ran and Goes to Simon Peter, and to the Other Disciples Whom Jesus Had Loved

The text is, “τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγει αὐτοῖς ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν”.

τρέχει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> she ran

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἔρχεται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> goes

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

Σίμωνα -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Simon

Πέτρον -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, plural, accusative article -> the

ἄλλον -> masculine, singular, accusative adjective -> other

μαθητὴν -> masculine, singular, accusative noun -> disciple

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

ἐφίλει -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> had loved

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἦραν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they have taken

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κύριον -> masculine, singular, accusative noun -> Lord

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from | out of

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> the

μνημείου -> neuter, singular, genitive noun ->tomb

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οἴδαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we do know

οὐκ -> negative particle -> not

ποῦ -> interrogative particle -> where

ἔθηκαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they have laid

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

The meaning of this verse is,

So she ran and goes to Simon Peter and the other disciples whom Jesus had loved, and says to them, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς (John 20:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation