τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν (John 8:6)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  Now They Were Saying this, Testing Him

The text is, “τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they were saying”.

“πειράζοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “testing”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“ἔχωσιν”:  third person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “they might be furnished”.

“κατηγορεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to accuse”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“κάτω”:  adverb of place meaning “down”.

“κύψας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “bending”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “with the”.

“δακτύλῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “finger”.

“κατέγραφεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was writing”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “on”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“γῆν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “ground” or “dirt”.

The meaning of this verse is,

Now, they were saying this, testing him, so that they might be furnished to accuse him, but Jesus, bending down, was writing on the ground with the finger.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν (John 8:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation