τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν (John 12:33)

The estimated reading time for this post is 32 seconds

Title:  Now He Was Saying this Making Known What Kind of Death He Was About to Die

The text is, “τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“ἔλεγεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “he was saying”.

“σημαίνων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “making known”.

“ποίῳ”:  masculine, singular, dative, interrogative pronoun meaning “what kind of”.

“θανάτῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “death”.

“ἤμελλεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “he was about”.

“ἀποθνῄσκειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to die”.

The meaning of this verse is,

Now he was saying this making known what kind of death he was about to die.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν (John 12:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation