τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι (John 21:19)

The estimated reading time for this post is 115 seconds

Title:  Now He Said This Indicating What Kind of Death He Would Glorify God, and Having Said This, He Said to Him, “You Follow Me.”

The text is, “τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι”.

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

δὲ -> coordinating conjunction -> now

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

σημαίνων -> present, active, participle, masculine, singular, nominative verb -> indicating

ποίῳ -> masculine, singular, dative, interrogative pronoun -> what kind of

θανάτῳ -> masculine, singular, dative noun -> death

δοξάσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will glorify CER* he would glorify

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH**

θεόν -> masculine, singular, accusative noun -> God

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

εἰπὼν -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having said

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he says CER he said

αὐτ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ἀκολούθει -> second person, singular, present, active, imperative verb -> you follow

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

Now he said this indicating what kind of death he would glorify God, and having said this he said to him, “You follow me.”

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “λέγει” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

**NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι (John 21:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation