τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος (John 7:39)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  Now He Said This About the Spirit

The text is, “τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“πνεύματος”:  neuter, singular, genitive noun meaning “spirit”.

“ὃ”:  neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“ἔμελλον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were about”.

“λαμβάνειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to receive”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “those”.

“πιστεύσαντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative noun meaning “believing”

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οὔπω”:  temporal adverb meaning “not yet”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “had been”.

“πνεῦμα”:  neuter, singular, nominative noun meaning “the spirit”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὐδέπω”:  temporal adverb meaning “not yet”.

“ἐδοξάσθη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “was glorified”.

The meaning of this verse is,

Now, he said this about the Spirit, whom those believing in him were about to receive, for the Spirit had not been given yet, because Jesus was not yet glorified.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος (John 7:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation