τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων (John 19:20)

The estimated reading time for this post is 89 seconds

Title:  Consequently, Many of the Jews Read the Notice

The text is, “τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί Ῥωμαϊστί Ἑλληνιστί”.

τοῦτον -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> consequently

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

τίτλον -> masculine, singular, accusative noun -> notice

πολλοὶ -> masculine, plural, nominative adjective -> many

ἀνέγνωσαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> read

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Jews

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἐγγὺς -> improper preposition taking the genitive if it has object word -> near

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

τόπος -> masculine, singular, nominative noun -> spot

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> of the

πόλεως -> feminine, singular, genitive noun -> city

ὅπου -> adverb of place -> where

ἐσταυρώθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> was crucified

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἦν -> third person, singular, imperfect,indicative verb -it had been

γεγραμμένον -> perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb -> being written

Ἑβραϊστί -> proper adverb -> in Hebrew

Ῥωμαϊστί -> proper adverb -> in Latin

Ἑλληνιστί -> proper adverb -> in Greek

The meaning of this verse is,

Consequently, many of the Jews read the notice, because it was near the spot of the city where Jesus was crucified, and it had been being written in Hebrew, in Latin, in Greek.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων (John 19:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation