τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ (John 10:3)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  To Him the Gatekeeper Opens and the Sheep Hear His Voice

The text is, “τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ’ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά”.

“τούτῳ”:  masculine, singular, dative, demonstrative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“θυρωρὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “gatekeeper”, “doorkeeper” or “porter”.

“ἀνοίγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “opens”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “sheep”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“φωνῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “voice”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ἀκούει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “hear”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἴδια”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “his own”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “sheep”.

“φωνεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he calls”.

“κατ’”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “by”.

“ὄνομα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “name”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐξάγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he brings out”.

“αὐτά”:  third person, personal, neuter, plural, accusative pronoun meaning “them”.

The meaning of this verse is,

To him the gatekeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name, and he brings them out.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ (John 10:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation