τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν (John 7:44)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  And Some of them Intended to Arrest Him

The text is, “τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ’ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας”.

“τινὲς”:  masculine, plural, nominative, indefinite pronoun meaning “some”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἤθελον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “intended”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“πιάσαι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to arrest”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative, indefinite adjective meaning “no one”.

“ἐπέβαλεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “laid”.

“ἐπ’”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “on”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“χεῖρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “hands”.

The meaning of this verse is,

And some of them intended to arrest him, but no one laid the hands on him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν (John 7:44) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation