τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· οὐκ ἐδύνατο (John 11:37)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  But Some of Them Said, “Was This One Opening the Eyes of the Blind Not Able”

The text is, “τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ”.

“τινὲς”:  masculine, plural, nominative, indefinite pronoun meaning “some”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐδύνατο”:  third person, singular, imperfect, passive, indicative verb meaning “was able”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀνοίξας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one opening”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“τυφλοῦ”:  masculine, singular, genitive adjective meaning “blind”.

“ποιῆσαι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to work”

“ἵνα”:  subordinating resultant conjunction meaning “so that”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this person”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ἀποθάνῃ”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “did die”.

The meaning of this verse is,

But some of them said, “Was not this one opening the eyes of the blind not able to work so that this person also did not die?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· οὐκ ἐδύνατο (John 11:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation