τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι (John 13:33)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  Children, Yet a While I am With You

The text is, “τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι ζητήσετέ με καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι”.

“τεκνία”:  neuter, plural, vocative noun meaning “children”.

“ἔτι”:  temporal adverb meaning “yet”.

“μικρὸν”:  neuter, singular, accusative adjective meaning “a while”.

“μεθ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“ὑμῶν”:  third person, personal, plural, genitive pronoun meaning “you”.

“εἰμι”:  “first person, singular, present, indicative verb meaning “I am”.

“ζητήσετέ”:  second person, plural, future, active, indicative verb meaning “you will seek”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“καθὼς”:  subordinating comparative conjunction meaning “as”.

“εἶπον”:  first person, singular,aorist, active, indicative verb meaning “I said”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “to the”.

“Ἰουδαίοις”:  masculine, plural, dative noun meaning “Jews”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ὑπάγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “go”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐ”:  negative particle meaning “cannot”.

“δύνασθε”:  second person, present, passive, indicative “be able”.

“ἐλθεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to go”.

“καὶ”:  adverb meaning “so”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you all”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ἄρτι”:  temporal adverb meaning “now”.

The meaning of this verse is,

Children, yet a while I am with you, and as I said to the Jews, that where I go, you cannot be able to go, so say I to you all now.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι (John 13:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation