Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς (I John 2:26)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

Title:  I Wrote These Things to You About the Ones Deceiving You

The text is, “Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς”.

Ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ἔγραψα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I wrote

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> about

τῶν -> masculine, plural, genitive article  -> the

πλανώντων -> present, active, participial, masculine, plural, genitive verb -> ones deceiving

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

The meaning of this verse is,

 I wrote these things to you about the ones deceiving you.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς (I John 2:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation