Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν πάτερ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα (John 17:1)

The estimated reading time for this post is 95 seconds

Title:  Jesus Said These Things and, Lifting Up His Eyes to Heaven Said, “Father, the Hour Has Come”

The text is, “Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν πάτερ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα δόξασόν σου τὸν υἱόν ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ”.

Ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ἐλάλησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐπάρας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> lifting up

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the NRIEH

ὀφθαλμοὺς -> masculine, plural, accusative noun -> eyes

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun-> his

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

οὐρανὸν -> masculine, singular, accusative noun -> heaven

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

πάτερ -> masculine, singular, vocative noun -> Father

ἐλήλυθεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> has come

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ὥρα -> feminine, singular, nominative noun -> hour

δόξασόν -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> you must glorify

σου -> second person, personal, singular, genitive pronoun -> your

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

υἱόν -> masculine, singular, accusative noun -> son

ἵνα -> subordinating conjunction -> so that

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

υἱὸς -> masculine, singular, nominative noun -> son

δοξάσῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> might glorify

σέ -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

The meaning of this verse is,

Jesus said these things, and lifting up his eyes to heaven said,”Father the hour has come.  You must glorify your son so that the son may glorify you,”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν πάτερ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα (John 17:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation