Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ (John 8:20)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  These Things He Spoke in the Treasury, Teaching in the Temple

The text is, “Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ”.

“Ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ῥήματα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “matters” or “words”.

“ἐλάλησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he spoke”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“γαζοφυλακίῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “treasury”.

“διδάσκων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “teaching”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“ἱερῷ”:  neuter, singular, dative noun meaning “temple”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative, indefinite adjective meaning “no one”.

“ἐπίασεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “arrested”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“οὔπω”:  temporal adverb meaning “not yet”.

“ἐληλύθει”:  third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “had come”.

“ἡ”  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὥρα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “hour”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

The meaning of this verse is,

These things he spoke in the treasury, teaching in the temple, but no one arrested him, because his hour had not yet come.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ (John 8:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation