Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε (John 16:33)

The estimated reading time for this post is 79 seconds

Title:  I Have Said These Things to You So That You Might Have Peace in Me

The text is, “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον”.

Ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

λελάληκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have said

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοὶ -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

εἰρήνην -> feminine, singular, accusative noun -> peace

ἔχητε -> second person, plural, present, active, subjunctive verb -> you might have

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κόσμῳ -> masculine, singular, dative noun -> world

θλῖψιν -> feminine, singular, accusative noun -> trouble | tribulation | distress

ἔχετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you have

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

θαρσεῖτε -> second person, plural, present, active, imperative verb -> be courageous

ἐγὼ -> first person, singular, nominative pronoun -> I

νενίκηκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> have overcome

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

The meaning of this verse is,

I have said these things to you so that you might have peace in me.  In the world you have trouble, but be courageous.  I have overcome the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε (John 16:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation