Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων (John 14:25)

The estimated reading time for this post is 28 seconds

Title:  I Have Spoken These Things With You Remaining

The text is, “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων”.

Ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

λελάληκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have spoken

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

παρ’ -> preposition taking the dative for its object word -> with

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

μένων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> being present

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων (John 14:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation