Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν (John 18:1)

The estimated reading time for this post is 93 seconds

Title:  Having Said These Things Jesus Went Out With His Disciples Beyond the Brook Kidron

The text is, “Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ”.

Ταῦτα -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> these things

εἰπὼν -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb  -> having said

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he went out

σὺν -> preposition taking the dative for its object word -> with

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> the NRIEH

μαθηταῖς -> masculine, plural, dative noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> his

πέραν -> improper preposition taking the genitive for its object word -> beyond

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

χειμάρρου -> masculine, singular, genitive noun -> brook | stream

τοῦ ->masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Κεδρὼν -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Kidron

ὅπου -> adverb of place -> where

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

κῆπος -> masculine, singular, nominative noun -> a garden

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> which

εἰσῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he entered

αὐτὸς -> third person, personal, singular, nominative pronoun -> his

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the NRIEH

μαθηταὶ -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

Having said these things, Jesus went out with his disciples beyond the brook Kidron, where was a garden, into which he entered, and his disciples.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν (John 18:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation