Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν (John 9:6)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  This Having Been Said He Spat on the Ground and Made Mud

The text is, “Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς”.

“Ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“εἰπὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having been said”.

“ἔπτυσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he spat”.

“χαμαὶ”:  adverb of place meaning “on the ground”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “made”.

“πηλὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “mud”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“πτύσματος”:  neuter, singular, genitive noun meaning “saliva”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐπέχρισεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “anointed”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πηλὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “mud”.

“ἐπὶ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “on”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

The meaning of this verse is,

This having been said, he spat on the ground, and made mud of the saliva, and smeared the mud on his eyes.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν (John 9:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation