ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα (John 18:22)

The estimated reading time for this post is 71 seconds

Title:  Now, Him Having Said These Things, One of the Officers Standing By Struck a Blow to Jesus

The text is, “ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών· οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ”.

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

δὲ -> coordinating conjunction -> now

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

εἰπόντος -> aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb -> having said

εἷς -> masculine, singular, nominative, cardinal adjective -> one

παρεστηκὼς => perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> standing by

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

ὑπηρετῶν -> masculine, plural, genitive noun -> officers

ἔδωκεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> struck

ῥάπισμα -> neuter, singular,accusative noun -> a blow

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, dative, proper noun -> to Jesus

εἰπών -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> saying

οὕτως -> demonstrative adverb -> in this way

ἀποκρίνῃ -> second person, singular, present, middle, indicative verb -> you do answer

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

ἀρχιερεῖ -> masculine, singular, dative noun -> high priest

The meaning of this verse is,

Now, him having said these things, one of the officers standing by struck a blow to Jesus saying, “Do you answer the high priest in this way?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα (John 18:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation