Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν (John 8:30)

The estimated reading time for this post is 26 seconds

Title:  Saying These Things Alone, Many Believed in Him

The text is, “Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν”.

“Ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “alone”.

“λαλοῦντος”:  present, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “saying”.

“πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

Saying these things along, many believed in him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν (John 8:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation