Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων (John 2:11)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  He did This, the First of His Signs

The text is:

Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

“Ταύτην”: feminine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “did”.

“ἀρχὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “the first”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “of the”.

“σημείων”:  neuter, plural, genitive noun meaning “signs”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“Κανὰ”:  feminine, singular, dative, proper noun meaning “Cana”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “of the”; however, “the” is not rendered into English here.

“Γαλιλαίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Galilee”.

“καὶ”: coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐφανέρωσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “revealed”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“δόξαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “glory”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, singular, masculine, genitive pronoun meaning “his”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in” or “into”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, singular, masculine, accusative pronoun meaning “him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“μαθηταὶ”:  masculine,  plural, nominative article meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “of him”.

The meaning of this verse is, “Jesus did this, the first of the signs in Cana of Galilee and revealed his glory and his disciples believed.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων (John 2:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation