Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς (John 10:6)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title:  Jesus Said this Figurative Discourse to Them

The text is, “Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς”.

“Ταύτην”:  feminine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“παροιμίαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “proverb”, “parable”, “maxim”, or “figurative discourse”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐκεῖνοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “they”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔγνωσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “discern”, “recognize”, or “hear”.

“τίνα”:  neuter, plural, nominative, interrogative pronoun meaning “what”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“ἃ”:  neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“ἐλάλει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “he was saying”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

The meaning of this verse is,

Jesus said this figurative discourse to them, but they did not understand what it was that he was saying to them.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς (John 10:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation