τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε (John 18:21)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  Why Do You Ask Me?  You Ask the Ones Having Heard What They Heard!  Pay Attention!”

The text is, “τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ”.

τί -> neuter, singular, accusative, interrogative pronoun -> why

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἐρωτᾷς -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you do ask

ἐρώτησον -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> you ask

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the

ἀκηκοότας -> perfect, active, participial, masculine, plural, accusative verb -> ones having heard

τί -> neuter, singular, accusative, interrogative pronoun -> what

ἐλάλησα -> third person,plural, aorist, active, indicative verb -> heard

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> they

ἴδε -> interjection -> pay attention

οὗτοι -> masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun -> they

οἴδασιν -> third person, plural, perfect, active, indicative verb -> know

ἃ -> neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> what

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

ἐγώ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

The meaning of this verse is,

Why do you ask me?  You ask the ones having heard what they heard!  Pay attention!  They know what I said.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε (John 18:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation